47 tuổi lúc nhỏ sốt bại liệt. Giờ ở 1 mình không ai chăm sóc tự lo bản thân .người đời hay kị thị ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *