Cách Làm Video Game 2 Màn Hình Bằng Một Smartphone Duy Nhất

One thought on “Cách Làm Video Game 2 Màn Hình Bằng Một Smartphone Duy Nhất

  1. Vừa chơi vừa quay cam trước khó chơi lắm , tháo tác tay dễ bị che cam , mình nghĩ nên dùng thêm 1 cái đt để quay mặt mình rùi ghép vô thì ok hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *