Cảnh báo sắp hết hạn hợp đồng trong Excel 2007

3 thoughts on “Cảnh báo sắp hết hạn hợp đồng trong Excel 2007

  1. Chú ơi cho con hỏi là nếu con đặt điều kiện của ô là today, như trong ví dụ là: =D4=today() thì nó không được chú nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *