Cf – Kiếm Siêu Nhân Điện Quang – Vũ khí cơ hội Phá giáp nhưng chém vào chân 3 cái k chết 😅😅😅

6 thoughts on “Cf – Kiếm Siêu Nhân Điện Quang – Vũ khí cơ hội Phá giáp nhưng chém vào chân 3 cái k chết 😅😅😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *