Đền Cờn, linh thiêng nơi địa đầu xứ Nghệ (phần 1)

6 thoughts on “Đền Cờn, linh thiêng nơi địa đầu xứ Nghệ (phần 1)

  1. Vua xứ thanh thần xứ Nghệ,thần ở đây là thần linh,thần thánh đất Nghệ là địa linh hơn cả năm châu nơi đây sản sinh ra Hồ Chí Minh biểu tượng của Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *