Đi 💉 ngừa bị viêm màng não trẻ em nhật bản khỏi bị ,mấy bạn đi tiêm đi 😐😐😐

3 thoughts on “Đi 💉 ngừa bị viêm màng não trẻ em nhật bản khỏi bị ,mấy bạn đi tiêm đi 😐😐😐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *