Đời người thường có 5 thứ khổ – vượt qua rồi thì BIỂN RỘNG TRỜI CAO #mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *