Éo nạp 1 xu tập 2 : Làm nv và hướng dẫn làm nv nhặt khoáng thạch trong chớp mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *