Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (In vitro fertilization technique)Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (In vitro fertilization technique)
Trứng và tinh trùng được chọn lọc để thụ tinh tạo thành phôi, phôi sau 3-5 ngày có nhiều tế bào sẽ được chuyển vào tử cung mẹ.
Năm 1978, Louise Brown trở thành người đầu tiên trên thế giới được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sự kiện này là cuộc cách mạng trong sản khoa. Các cặp vợ chồng hiếm muộn, các đôi đồng tính, cha mẹ đơn thân đều phải nhờ y học giúp đỡ để có con. Do đó, nhu cầu thụ tinh ống nghiệm tăng.
Đầu tiên, bác sĩ sẽ tiêm hormone kích thích nang trứng (FSH) vào người nữ nhiều hơn so với bình thường. Với mục đích kích thích buồng trứng sản xuất ra nhiều trứng. Trứng sẽ được thu hoạch trước khi quá trình rụng trứng diễn ra. Người phụ nữ sẽ được gây mê và bác sĩ lấy trứng bằng kim hút đưa vào âm đạo. Đa phần các mẫu tinh trùng thu được là nhờ phương pháp thủ dâm. Trong phòng thí nghiệm, trứng được chọn sẽ được tách khỏi các tế bào xung quanh. Và chuẩn bị cho quá trình thụ tinh trong đĩa Petri. Có thể tiến hành thụ tinh bằng một trong hai phương pháp sau. Cách thứ nhất, trứng sẽ được ấp với hàng ngàn tinh trùng. Và quá trình thụ tinh này diễn ra tự nhiên trong vài giờ. Cách thứ hai, được coi là tối đa hóa khả năng thụ tinh, chỉ bơm một tinh trùng vào trong trứng. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích với trường hợp tinh trùng chất lượng kém. Sau đó, phôi có thể được sàng lọc thêm cho phù hợp với các yếu tố di truyền. Các phôi này làm đông lạnh để dùng cho lần sau hoặc được đưa vào tử cung qua ống thông. Thông thường, phôi sẽ được chuyển đi sau ba ngày kể từ khi thụ tinh. Hoặc vào ngày thứ năm, khi phôi trở thành nang và có hàng trăm tế bào. Nếu trứng có chất lượng kém do tuổi tác, tác hại của hóa chất, hay do phẫu thuật cắt bỏ, người ta sẽ sử dụng trứng được hiến tặng. Trong trường hợp ngừoi phụ nữ mắc bệnh lý hoặc không có tử cung, một người phụ nữ khác gọi là người mang thai hộ hay mẹ thay thế có thể mang thai giúp. Để tăng tỷ lệ thành công đạt 40% cho phụ nữ dưới 35 tuổi, bác sĩ thường chuyển nhiều phôi vào cùng một lúc. Đó là lý do những ca thự hiện thụ tinh ống nghiệm thường mang thai đôi hay thai ba nhiều hơn thai đơn. Tuy nhiên, các bệnh viện thường tìm cách giảm thiểu trường hợp mang đa thai để tránh nguy hiểm cho cả mẹ và con.

How does in vitro fertilization take place?
Eggs and sperm are selected for fertilization to create embryos, embryos after 3-5 days with many cells will be transferred into the mother’s uterus.
In 1978, Louise Brown became the first person in the world to be born in vitro fertilization (IVF). This event is a revolution in obstetrics. Infertile couples, gay couples, single parents must seek medical help to have children. Therefore, the demand for IVF increased.
First, the doctor injects more follicle-stimulating hormone (FSH) into the female than usual. For the purpose of stimulating the ovary to produce more eggs. Eggs will be harvested before ovulation takes place. The woman will be anesthetized and the doctor removes the eggs with a suction needle into the vagina. Most sperm samples are obtained by the method of masturbation. In the laboratory, the selected egg will be separated from the surrounding cells. And prepare for fertilization in Petri dishes. Fertilization can be carried out by one of two methods. First, eggs will be hatched with thousands of sperms. And this fertilization happens naturally within a few hours. The second way, considered to maximize fertility, only injects one sperm into the egg. This technique is particularly useful for poor quality sperm. The embryo can then be further screened to suit the genetic factors. These embryos are frozen for later use or inserted into the uterus through the catheter. Usually, embryos will be transferred three days after fertilization. Or on Thursday, when embryos become follicles and have hundreds of cells. If eggs are of poor quality due to age, chemical damage, or surgical removal, donated eggs will be used. In the case of a woman who has an illness or does not have a uterus, another woman called a pregnant woman or a surrogate mother can help pregnant. To increase the success rate to 40% for women under 35, doctors often transfer multiple embryos at the same time. That’s why IVF practices are more likely to be twins or three pregnancies than single pregnancies. However, hospitals often seek to minimize multiple pregnancies to avoid danger for both mother and child.
体外受精如何发生?
选择卵和精子进行受精以产生胚胎,胚胎在3-5天后将许多细胞转移到母亲的子宫中。
1978年,路易斯·布朗成为世界上第一个出生体外受精(IVF)的人。这一事件是产科的革命。不孕夫妇,同性恋伴侣,单身父母必须寻求医疗帮助生孩子。因此,对IVF的需求增加。
首先,医生向女性注射更多的促卵泡激素(FSH)。为了刺激卵巢产生更多的卵子。在排卵之前将收获卵。女人将被麻醉,医生用吸引针将卵子移入阴道。大多数精子样本是通过手淫方法获得的。在实验室中,所选择的蛋将与周围细胞分离。并准备在培养皿中施肥。施肥可以通过两种方法之一进行。首先,鸡蛋将孵化成千上万的精子。这种受精在几个小时内自然发生。第二种方法,考虑到最大化生育能力,只将一个精子注入鸡蛋。这种技术对劣质精子特别有用。然后可以进一步筛选胚胎以适应遗传因素。将这些胚胎冷冻以备后用或通过导管插入子宫。通常,胚胎将在受精后三天转移。或者在周四,当胚胎变成卵泡并且有数百个细胞时。如果由于年龄,化学损伤或手术切除导致鸡蛋质量差,将使用捐赠的鸡蛋。对于患有疾病或没有子宫的妇女,另一名称为孕妇或代孕母亲的妇女可以帮助怀孕。
#体外受精
#thutinhongnghiem
#Invitrofertilization

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dragonquest-10.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *