Nasus Đi Rừng Gần 1000 Q | Xanh Thế Này Thì Ai Chịu Nổi – Trâu best Udyr

37 thoughts on “Nasus Đi Rừng Gần 1000 Q | Xanh Thế Này Thì Ai Chịu Nổi – Trâu best Udyr

  1. đéo ngán nasus đi rừng bao giờ .đợi nó ra gank đc tem nó cũng nát cmnr 🙂 .mà cũng méo ngán nasus đi top luôn 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *