Viết Macro tạo nút Button trên sheet để cập nhật hàm BS_SQL() | Tạo macroĐể cập nhật công thức có hàm BS_SQL, trong Add-in A-Tools có nhiều cách, như là phím tắt CTRL+SHIFT+A. Nếu bạn muốn tạo nút bấm trên sheet, khi nhấn vào nút bấm thì công thức cập nhật lại. Xem video này chúng ta sẽ tạo macro, tạo button trong VBA để làm được điều đó.
(*) Đào tạo Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools:

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *