Xinzhao MID 3 Món TDD + Bảng Ngọc Mới Lên 3.2 Tốc Độ Đánh | Trâu Best Udyr

38 thoughts on “Xinzhao MID 3 Món TDD + Bảng Ngọc Mới Lên 3.2 Tốc Độ Đánh | Trâu Best Udyr

  1. Toàn khung bk mà cảm giác bọn này đánh mgu ngu kiểu đéo gì..rừng k gank mid các kiểu đeow hiểu rank gì nữa

  2. Thích coi anh trâu đánh nhưng sau này trận nào có tiếng ông Thi sẽ ko coi.. Ảo tưởng và thích chống chế.. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *